Integritespolicy – dataskyddsförordningen (GDPR)

AB Harry Perssons Byggnadsvaror, vidare benämnt HPB, vi eller oss. Vi respekterar dina personliga uppgifter och den personliga integriteten. De personuppgifter som behandlas av HPB används endast för kontakt mellan oss och lämnas aldrig ut till tredjepart, förutom samarbetspartners för transporter eller för reklmamationsärenden emot leverantör som är nödvändiga för att kunna utföra leverans och/eller garantiåtgärder eller annan överenskommelse.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Detta berör användare av tjänsterna som vi erbjuder på dessa webbsidor, plattformar i sociala medier och vår kundservice och i säljsystem, på denna sida kallad digitala kanaler och andra kontaktmöjligheter såsom e-mail, telefoni, fax och brev.
All behandling av personuppgifter inom HPB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) *1

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Begära uppgifter om din information.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller att HPB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du kan kontakta oss genom de vanliga kontaktsätten vi tillhandahåller.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

 

*1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).